ฝึกอบรมให้คำปรึกษา IATF16949:2016

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน เป็น IATF 16949 :2016
IATF (International Automotive Task Force) ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ ISO/TS16949 และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 โดยเน้นต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements ( CSRs ) และ ยึดโครงสร้าง 10 ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ประเด็นข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลัก ดังนี้

1.ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับชิ้นงานและกระบวนการผลิตด้านความปลอดภัย (Requirements for safety-related parts and processes)
2. เสริมข้อกำหนดการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนกฎหมายต่างที่เปลี่ยนแปลงไปล่าสุด (Enhanced product traceability requirements to support latest regulatory changes)
3.. ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีซอฟแวร์ประกอบอยู่ภายใน (Requirements for products with embedded software)
4. การจัดการกระบวนการรับประกันผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไปแล้ว (Warranty) รวมถึงเรื่องกาววิเคราะห์ชิ้นงานเสียที่ได้เคลมจากผู้ใช้รถยนต์ที่เป็นแบบ NTF (No Trouble Found) ซึ่งเป็นข้อแนะนำในมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ (Warranty management process including addressing NTF (no trouble found) and use of automotive industry guidance)
5. มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการจัดการและพัฒนาผู้ส่งมอบระดับล่างลงมาที่ไม่ใช่ Tier1 (Clarification of sub-tier supplier management and development requirements)
6. เพิ่มเติมข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบขององค์กร ใหม่ที่เน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นอกจากลูกค้าโดยตรง (Addition of corporate responsibility requirements)

download ข้อมูลการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน IATF16949

download ข้อกำหนด IATF16949:2016

ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ISO9001:2015

h1

 ฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ISO14001:2015

h2

home3